Với giá trị nào của k thì phương trình: (k-1)x+2 =0 a) Có 1 nghiệm duy nhất b) Vô nghiệm nhanh đc ko ỤnU

Với giá trị nào của k thì phương trình: (k-1)x+2 =0
a) Có 1 nghiệm duy nhất
b) Vô nghiệm
nhanh đc ko ỤnUViết một bình luận

Câu hỏi mới