1. ax^2 + bx + c =0 , xđ a , b , c a/ 3x^2 – 2x = căn 3 b/ 5x^2 + 2x = 4 – x c/ 2x^2 + x – căn 3 = 3x + 1 d/ 2x^2 + m ^2 = 2

1. ax^2 + bx + c =0 , xđ a , b , c
a/ 3x^2 – 2x = căn 3
b/ 5x^2 + 2x = 4 – x
c/ 2x^2 + x – căn 3 = 3x + 1
d/ 2x^2 + m ^2 = 2 ( m -1 )x ( m là tham số )

2 bình luận về “1. ax^2 + bx + c =0 , xđ a , b , c a/ 3x^2 – 2x = căn 3 b/ 5x^2 + 2x = 4 – x c/ 2x^2 + x – căn 3 = 3x + 1 d/ 2x^2 + m ^2 = 2”

 1. Giải đáp:
   Ta có phương trình bậc 2 một ẩn được tổng quát dưới như sau:
  ax^{2}+bx+c=0 (đk: a\ne0)
  Tương tự như trên ta làm các phần như sau:
  a)3x^{2}-2x=\sqrt{3}
  <=>3x^{2}-2x-\sqrt{3}=0
  Ta có: a=3;b=-2;c=-\sqrt{3}
  Vậy a=3;b=-2;c=-\sqrt{3}
  b) 5x^{2}+2x=4-x
  <=>5x^{2}+2x-4+x=0
  <=>5x^{2}+3x-4=0
  Ta có:  a=5;b=3;c=-4
  Vậy a=5;b=3;c=-4
  c) 2x^{2}+x-\sqrt{3}=3x+1
  <=>2x^{2}+x-\sqrt{3}-3x-1=0
  <=>2x^{2}-2x-\sqrt{3}-1=0
  Ta có: a=2;b=-2;c=-\sqrt{3}-1
  Vậy a=2;b=-2;c=-\sqrt{3}-1
  d) 2x^{2}+m^{2}=2.(m-1).x  (m là tham số)
  <=>2x^{2}-2x.(m-1)+m^{2}=0
  Ta có: a=2;b=-2.(m-1);c=m^{2}
  Vậy a=2;b=-2.(m-1);c=m^{2}
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  a.3x²-2x=√3
  ⇔3x²-2x-√3=0
  (a=3,b=-2,c=-√3)
  b.5x²+2x=4-x
  ⇔5x²+2x-4+x=0⇔5x²+3x-4=0
  (a=5,b=3,c=-4)
  c.2x²+x-√3=3x+1
  ⇔2x²+x-√3-3x-1=0⇔2x²-2x-1-√3=0
  (a=2,b=-2,c=-1-√3)
  @Binh
   

  Trả lời

Viết một bình luận