1 hình cầu có diện tích mặt cầu là 36 πdm^2 thì thể tích của mặt cầu đó là

1 hình cầu có diện tích mặt cầu là 36 πdm^2 thì thể tích của mặt cầu đó là

1 bình luận về “1 hình cầu có diện tích mặt cầu là 36 πdm^2 thì thể tích của mặt cầu đó là”

 1. Giải đáp:
   36\pi dm^3
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi r là bán kính của hình cầu.
  Diện tích mặt cầu là: 4\pi r^2 = 36\pi
  => r^2=9 => r=3dm
  Thể tích của mặt cầu đó là:
  4/3 \pi r^3 = 4/3 . \pi . 3^3=36\pi dm^3

  Trả lời

Viết một bình luận