`x^2-2x+m=0` a tìm m để PT có nghiệm tìm m để x1-2×2=5

`x^2-2x+m=0`
a tìm m để PT có nghiệm
tìm m để x1-2×2=5

1 bình luận về “`x^2-2x+m=0` a tìm m để PT có nghiệm tìm m để x1-2×2=5”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  x^2-2x+m=0
  Delta=b^2-4ac=4-4m
  dể PT có nghiệm Delta >=0
  =>4-4m>=0
  <=>4m>=-4
  <=>m<=1
  b
  {(x_1+x_2=-b/a=2),(x_1x_2=c/a=m),(x_1-2x_2=5):}
  =>x_1-2x_2-(x_1+x_2)=3
  <=>-3x_2=3
  <=>x_2=-1
  =>x_1=2-x_2=2-(-1)=3
  =>x_1x_2=m
  =>3.(-1)=m
  =>m=-3
  vậy m=-3

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới