$x^{2}$ -2(m+1)x +$m^{2}$ =0 a) giải pt khi m = 4 b) tìm m để pt có 2 nghiệm x1x2 thỏa :$(x1-m)^{2}$ +x2 = m+2 helppppppp

$x^{2}$ -2(m+1)x +$m^{2}$ =0
a) giải pt khi m = 4
b) tìm m để pt có 2 nghiệm x1x2 thỏa :$(x1-m)^{2}$ +x2 = m+2
helppppppp

1 bình luận về “$x^{2}$ -2(m+1)x +$m^{2}$ =0 a) giải pt khi m = 4 b) tìm m để pt có 2 nghiệm x1x2 thỏa :$(x1-m)^{2}$ +x2 = m+2 helppppppp”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   x^2-2(m+1)x+m^2=0
  a) Với m=4 ta có phương trình:
  x^2-2(4+1)x+4^2=0
  <=>x^2-10x+16=0
  <=>x^2-2x-8x+16=0
  <=>x(x-2)-8(x-2)=0
  <=>(x-2)(x-8)=0
  <=>[(x=2),(x=8):}
  Vậy với m=4 thì phương trình có 2 nghiệm phân biệt là 2 và 8
  b) Để phương trình có 2 nghiệm x_1,x_2
  <=>\Delta’>=0
  <=>(m+1)^2-m^2>=0
  <=>2m+1>=0
  <=>m>=-1/2
  Áp dụng hệ thức vi-ét ta có:{(x_1+x_2=2(m+1)=2m+2),(x_1.x_2=m^2):}
  x^2-2(m+1)x+m^2=0
  <=>x^2-2mx-2x+m^2=0
  <=>(x-m)^2=2x
  =>(x_1-m)^2=2x_1
  <=>(x_1-m)^2+x_2=2x_1+x_2=m+2
  Kết hợp với x_1+x_2=2m+2 ta có hệ:{(2x_1+x_2=m+2),(x_1+x_2=2m+2):}
  <=>{(x_1=-m),(x_2=3m+2):}
  Mà x_1.x_2=m^2
  <=>-m(3m+2)=m^2
  <=>m(m+3m+2)=0
  <=>m(4m+2)=0
  <=>[(m=0),(m=-1/2):}(Tmdk)
  Vậy với m=0 hoặc m=-1/2 thì phương trình có 2 nghiệm x_1,x_2 thỏa (x_1-m)^2+x_2=m+2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới