$x^{2}$ -2mx + m -1 = 0 CHỨNG MINH RẰNG PHƯƠNG TRÌNH KHÔNG THỂ CÓ HAI NGHIỆM CÙNG DƯƠNG

$x^{2}$ -2mx + m -1 = 0
CHỨNG MINH RẰNG PHƯƠNG TRÌNH KHÔNG THỂ CÓ HAI NGHIỆM CÙNG DƯƠNG

1 bình luận về “$x^{2}$ -2mx + m -1 = 0 CHỨNG MINH RẰNG PHƯƠNG TRÌNH KHÔNG THỂ CÓ HAI NGHIỆM CÙNG DƯƠNG”

 1. Đề: x^2 +2mx + m -1 = 0
  Để phương trình có 2 nghiệm cùng dương thì:
  {(x_1+x_2>0),(x_1.x_2>0):}
  =>{(-2m>0),(m-1>0):}
  =>{(m<0),(m>1):}
  =>\text{Vô lý}
  Vậy phương trình không thể có 2 nghiệm cùng dương.
   

  Trả lời

Viết một bình luận