x^2-4x+m^2+3m (1) Tìm tất cả các giá trị của m để pt (1) có nghiệm x1,x2 thỏa mãn: x1^2+x2^2=6

x^2-4x+m^2+3m (1)
Tìm tất cả các giá trị của m để pt (1) có nghiệm x1,x2 thỏa mãn: x1^2+x2^2=6Viết một bình luận

Câu hỏi mới