x^2-6x+m=0 tìm m để để pt có 2no tm x1^3+x2^3=72

x^2-6x+m=0
tìm m để để pt có 2no tm x1^3+x2^3=72Viết một bình luận

Câu hỏi mới