x^2-mx-1=0 chứng minh x1<x2

x^2-mx-1=0
chứng minh x1<x2Viết một bình luận

Câu hỏi mới