x ² – (2m-1)x+m-1=0 a/ tìm m để pt cò nghiệm phân biệt đối nhau b/ tìm để pt cò nghiệm cùng âm

x ² – (2m-1)x+m-1=0
a/ tìm m để pt cò nghiệm phân biệt đối nhau
b/ tìm để pt cò nghiệm cùng âm

2 bình luận về “x ² – (2m-1)x+m-1=0 a/ tìm m để pt cò nghiệm phân biệt đối nhau b/ tìm để pt cò nghiệm cùng âm”

 1. a, Để phương trình có 2 nghiệm phân biệt đối nhau thì:
  x_1 x_2 <0
  <=>m-1 <0
  <=>m<1
  Vậy để phương trình có 2 nghiệm phân biệt đối nhau thì m<1 
  b, Ta có:
  Δ=b^2 -4ac
  =[-(2m-1)]^2-4.1.(m-1)
  =(2m-1)^2 -(4m-4)
  =4m^2 -4m+1-4m+4
  =4m^2 -8m+5
  =4m^2 -8m+4+1
  =4(m^2 -2m+1)+1
  =4(m-1)^2 +1
  Vì 4(m-1)^2 +1 >0 forall m=>Δ>0=> phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt
  Theo Vi-ét: x_1 +x_2 = (-b)/a = (-[-(2m-1)])/1 = 2m-1
  x_1 x_2 =c/a = (m-1)/1 =m-1
  Để phương trình có 2 nghiệm cùng âm thì:
  {(x_1 +x_2 <0),(x_1 x_2 >0):}
  <=>(2m-1<0),(m-1>0):}
  <=>(m<1/2),(m>1(vô .lí)):}
  Vậy phương trình không có 2 nghiệm cùng âm

  Trả lời
 2. a) Để phương trình có 2 nghiệm phân biệt đối nhau thì a.c<0
  =>1.(m-1)<0
  <=>m<1
  Vậy m<1
  b) Để phương trình có nghiệm cùng âm : {(Deltage0),(S=x_1+x_2<0),(P=x_1x_2>0):}
  <=>{([-(2m-1)]^2-4.1.(m-1)ge0),(2m-1<0),(m-1>0):}
  <=>{(4m^2-4m+1-4m+4>0),(m<1/2),(m>1):}
  <=>{(4m^2-8m+5>0),(m<1/2),(m>1):}
  <=>{(4.(m^2-2m+1)+1>0),(m<1/2),(m>1):}
  <=>{(4.(m-1)^2+1>0(luôn đúng)),(m<1/2),(m>1):}
  <=>1<m<1/2 (Vô lí)
  Vậy phương trình không thể có 2 nghiệm cùng âm

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới