`{(x + 2y -2 = 0),(x/2 = y/3 +1):}` giúp mik với ạ cần gấp

`{(x + 2y -2 = 0),(x/2 = y/3 +1):}`
giúp mik với ạ cần gấpViết một bình luận

Câu hỏi mới