4/5 x^2+4x+5=0 quy đồng giúp e vs ạ

4/5 x^2+4x+5=0
quy đồng giúp e vs ạViết một bình luận

Câu hỏi mới