4, Cho ptrình: x^2 – (2m+1)x + m^2 -m+2 =0 Tìm m để ptrình có 2 nghiệm x1,x2 mà x1^2 + x2^2 =9 CTLHN LUÔN

4, Cho ptrình: x^2 – (2m+1)x + m^2 -m+2 =0
Tìm m để ptrình có 2 nghiệm x1,x2 mà x1^2 + x2^2 =9
CTLHN LUÔN



Viết một bình luận

Câu hỏi mới