`{((x-5)(y-2)=(x+2)(y-1)),((x-4)(y+7)=(x-3)(y+4)):}`

`{((x-5)(y-2)=(x+2)(y-1)),((x-4)(y+7)=(x-3)(y+4)):}`Viết một bình luận

Câu hỏi mới