a. Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ đồ thị các hàm số sau: `(d_1) : y = x+2` `(d_2): y = 1/2 x +1` b. Tìm tọa độ giao điểm I c

a. Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ đồ thị các hàm số sau:
`(d_1) : y = x+2`
`(d_2): y = 1/2 x +1`
b. Tìm tọa độ giao điểm I của `d_1` và `d_2` bằng phương pháp đại số để nghiệm lại hình vẽ

2 bình luận về “a. Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ đồ thị các hàm số sau: `(d_1) : y = x+2` `(d_2): y = 1/2 x +1` b. Tìm tọa độ giao điểm I c”

 1. a) 
  Đồ thị hàm số : y=x+2
  Cho x=0=>y=2->A(0;2)
  Cho y=0=>x=-2->B(-2;0)
  Đồ thị hàm số : y=1/2x+1
  Cho x=0=>y=1->C(0;1)
  Cho y=0=>x=-2->D(-2;0)
  b) 
  Gọi toạ độ giao điểm M(x_(o);y_(o))
  Vì M \in y=x+2 => y_(o)=x_(o)+2 (1) 
  Vì M \in y=1/2x+1 => y_(o)=1/2x_(o)+1 (2) 
  Từ (1) và (2) => x_(o)+2=1/2x_(o)+1
  <=> x_(o)-1/2x_(o)=-2+1
  <=> 1/2x_(o)=-1
  => x_(o)=-2
  Thay x_(o)=-2 vào y_(o)=x_(o)+2 => y_(o)=(-2)+2
  => y_(o)=0
  Vậy toạ độ giao điểm M(-2;0)

  a-ve-tren-cung-mot-he-truc-toa-do-do-thi-cac-ham-so-sau-d-1-y-2-d-2-y-1-2-1-b-tim-toa-do-giao-di

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới