Bài 1: Cho phương trình ẩn `x`, tham số `m` `4x^2 +2mx -m+1=0` `a)` Tìm `m` để phương trình có 2 nghiệm phân biệt `b)` Tìm

Bài 1: Cho phương trình ẩn `x`, tham số `m`
`4x^2 +2mx -m+1=0`
`a)` Tìm `m` để phương trình có 2 nghiệm phân biệt
`b)` Tìm `m` để phương trình có 2 nghiệm képViết một bình luận

Câu hỏi mới