Bài `6`: `\Delta` `ABC` nội tiếp `(O;R)` đường cao `AH`, tia `AO` cắt đường tròn ở `D` CMR: `a)` `\Delta` `ABH` $\backsim$ `\

Bài `6`: `\Delta` `ABC` nội tiếp `(O;R)` đường cao `AH`, tia `AO` cắt đường tròn ở `D`
CMR:
`a)` `\Delta` `ABH` $\backsim$ `\Delta` `ADC`
`b)` `R= (AB.AC)/(AH)`Viết một bình luận

Câu hỏi mới