BÀI TẬP: GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH SAU? 2/ X + 2Y =5 3X + 2Y=5 3/ 3(X+1)-Y=6-2Y 2X-Y=7 4/ 2X – 5Y=-1 3X-6Y=4

BÀI TẬP: GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH SAU?
2/ X + 2Y =5
3X + 2Y=5
3/ 3(X+1)-Y=6-2Y
2X-Y=7
4/ 2X – 5Y=-1
3X-6Y=4Viết một bình luận

Câu hỏi mới