Bài tập về nhà Vẽ đồ thị của các hàm sô y= -3x (d1) và y=2x -1 (d2) trên cùng mặt phẳng tọa độ

Bài tập về nhà Vẽ đồ thị của các hàm sô y= -3x (d1) và y=2x -1 (d2) trên cùng mặt phẳng tọa độViết một bình luận

Câu hỏi mới