$\begin{cases} mx+y=2\\2x-3y=6 \end{cases}$ Tìm `m` để hệ có nghiệm `(x;y)` nguyên dương

$\begin{cases} mx+y=2\\2x-3y=6 \end{cases}$
Tìm `m` để hệ có nghiệm `(x;y)` nguyên dươngViết một bình luận

Câu hỏi mới