Biểu thức rút gọn P= $\alpha$-1/ $\alpha$ Chứng minh rằng với mọi a nguyên dương và a khác 1, P không là số nguyên.

Biểu thức rút gọn P= $\alpha$-1/ $\alpha$
Chứng minh rằng với mọi a nguyên dương và a khác 1, P không là số nguyên.

1 bình luận về “Biểu thức rút gọn P= $\alpha$-1/ $\alpha$ Chứng minh rằng với mọi a nguyên dương và a khác 1, P không là số nguyên.”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\frac{√a-1}{√a}$ ĐK a> 0, a#1
  ⇔ 1- $\frac{1}{√a}$ 
  Để P nguyên thì 1 chia hết cho √a
  ⇒ √a là ước số của 1 mà 1 chỉ có 2 ước số là ±1
  do √a>0 ⇒ -1 loại
  ⇒ √a =1 ⇒ a=1 ( loại vì đầu bài a#1)
  ⇒ P không là số nguyên

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới