Cần gắp ạ Cho đường tròn tâm (O) bán kính R, từ điểm M nằm ngoài đường tròn kẻ tiếp tuyến MA MB với đường tròn, OM cắt AB tại

Cần gắp ạ
Cho đường tròn tâm (O) bán kính R, từ điểm M nằm ngoài đường tròn kẻ tiếp tuyến MA MB với đường tròn, OM cắt AB tại K
a) Chứng minh A,O,B,M cùng thuộc một đường tròn
b) Chứng minh CM.OK= $R^{2}$ và 4OK.MK=$AB^{2}$
c) Chứng minh OBA=OMA

1 bình luận về “Cần gắp ạ Cho đường tròn tâm (O) bán kính R, từ điểm M nằm ngoài đường tròn kẻ tiếp tuyến MA MB với đường tròn, OM cắt AB tại”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới