câu 1 : cho (p) : y=x^2 và (d) : 2x+m-6 . tìm m để (d) và (p) cắt nhau tại 2 điểm phân biệt có hoành độ dương. câu 2 : cho ph

câu 1 : cho (p) : y=x^2 và (d) : 2x+m-6 . tìm m để (d) và (p) cắt nhau tại 2 điểm phân biệt có hoành độ dương.
câu 2 : cho phương trình : x^2 – 2(m+1)x +( m^2 + m – 1)= 0
tìm m phương trình có 2 nghiệm phân biệt thỏa mãn 1/x1 + 1/x2 =4Viết một bình luận

Câu hỏi mới