Câu 2 (2 điểm). Cho hàm số y=x^có đồ thị (P) và hàm số y = ax+b có đồ thị (d) a) Xác định a và b biết đường thẳng (d ) đi qu

Câu 2 (2 điểm). Cho hàm số y=x^có đồ thị (P) và hàm số y = ax+b có đồ thị (d)
a) Xác định a và b biết đường thẳng (d ) đi qua điểm A(0; 2) và B(1; 3)
b) Với a, b vừa tìm được, hãy tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d).Viết một bình luận

Câu hỏi mới