Cho x1 và x2 là 2 nghiệm của pt x^2 -x-1=0 Tính giá trị biểu thức P=(x1-x2)^2

Cho x1 và x2 là 2 nghiệm của pt x^2 -x-1=0
Tính giá trị biểu thức P=(x1-x2)^2Viết một bình luận