Cho 2 đường tròn `(O; 12cm)` và `(O’;6cm)`. Đọ dài đoạn nối tâm là `OO’=4cm`. Hai đường tròn: `A.` Cắt nhau `B.` Tiếp xúc ngo

Cho 2 đường tròn `(O; 12cm)` và `(O’;6cm)`. Đọ dài đoạn nối tâm là `OO’=4cm`. Hai đường tròn:
`A.` Cắt nhau
`B.` Tiếp xúc ngoài
`C.` Tiếp xúc trong
`D.` Không có điểm chung

1 bình luận về “Cho 2 đường tròn `(O; 12cm)` và `(O’;6cm)`. Đọ dài đoạn nối tâm là `OO’=4cm`. Hai đường tròn: `A.` Cắt nhau `B.` Tiếp xúc ngo”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới