Cho 2 đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại AB. Qua A vẽ tiếp tuyến Ax với (O) cắt (O’) tại E. Qua A vẽ tiếp tuyến Ay với (O’)

Cho 2 đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại AB. Qua A vẽ tiếp tuyến Ax với (O) cắt (O’) tại E. Qua A vẽ tiếp tuyến Ay với (O’) cắt (O) tại D. Chứng minh AB^2=BD.DEViết một bình luận

Câu hỏi mới