Cho `{(a;b;c>0),(a^2+b^2+c^2=3):}`. CMR: `sum1/(3-ab)<=3/2`

Cho `{(a;b;c>0),(a^2+b^2+c^2=3):}`. CMR: `sum1/(3-ab)<=3/2`Viết một bình luận

Câu hỏi mới