Cho `a,b,c >0.` CMR `a/[b+2c]+b/[c+2a]+c/[a+2b] >=1` Dễ hiểu giúp.

Cho `a,b,c >0.` CMR
`a/[b+2c]+b/[c+2a]+c/[a+2b] >=1`
Dễ hiểu giúp.Viết một bình luận

Câu hỏi mới