Cho a,b,c là các số dương. Biết a+b+c>=6 Tìm min S=2a+3b+5c+1/a+8/b+36/c

Cho a,b,c là các số dương. Biết a+b+c>=6
Tìm min S=2a+3b+5c+1/a+8/b+36/cViết một bình luận

Câu hỏi mới