cho biết (0;-2) và (2;-5)là hai nghiệm của pt bậc nhất 2 ẩn hãy tìm phương trình bậc nhất 2 ẩn đó Giúp em giải bài này với ạ.

cho biết (0;-2) và (2;-5)là hai nghiệm của pt bậc nhất 2 ẩn hãy tìm phương trình bậc nhất 2 ẩn đó
Giúp em giải bài này với ạ.Em cảm ơn!

1 bình luận về “cho biết (0;-2) và (2;-5)là hai nghiệm của pt bậc nhất 2 ẩn hãy tìm phương trình bậc nhất 2 ẩn đó Giúp em giải bài này với ạ.”

 1. Giải đáp: $3x + 2y + 4 = 0$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi phương trình bậc nhất đó có dạng: $y = a.x + b$
  $\begin{array}{l}
  Do:\left( {0; – 2} \right);\left( {2; – 5} \right) \in y = a.x + b\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
   – 2 = a.0 + b\\
   – 5 = a.2 + b
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  b =  – 2\\
  2a + b =  – 5
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  b =  – 2\\
  2a =  – 5 – b =  – 5 – \left( { – 2} \right) =  – 3
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  b =  – 2\\
  a =  – \dfrac{3}{2}
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow y =  – \dfrac{3}{2}x – 2\\
   \Leftrightarrow 2y =  – 3x – 4\\
   \Leftrightarrow 3x + 2y + 4 = 0
  \end{array}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới