Cho biểu thức P=(5x+2/x^2-10 +5x-2/x^2+10)x^2-100/x^2+4 a)Tìm điều kiện xác định của P b)Rút gọn P c)Tính giá trị của P khi x

Cho biểu thức
P=(5x+2/x^2-10 +5x-2/x^2+10)x^2-100/x^2+4
a)Tìm điều kiện xác định của P
b)Rút gọn P
c)Tính giá trị của P khi x=20040

1 bình luận về “Cho biểu thức P=(5x+2/x^2-10 +5x-2/x^2+10)x^2-100/x^2+4 a)Tìm điều kiện xác định của P b)Rút gọn P c)Tính giá trị của P khi x”

 1. Giải đáp: $\begin{array}{l}
  a)x \ne  – 10;x \ne 10\\
  b)P = 10\\
  c)P = 10
  \end{array}$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\begin{array}{l}
  a)Dkxd:\left\{ \begin{array}{l}
  x – 10 \ne 0\\
  x + 10 \ne 0\\
  {x^2} + 4 \ne 0\left( {tm} \right)
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x \ne 10\\
  x \ne  – 10
  \end{array} \right.\\
  Vay\,dkxd:x \ne  – 10;x \ne 10\\
  b)\\
  P = \left( {\dfrac{{5x + 2}}{{x – 10}} + \dfrac{{5x – 2}}{{x + 10}}} \right).\dfrac{{{x^2} – 100}}{{{x^2} + 4}}\\
   = \dfrac{{\left( {5x + 2} \right)\left( {x + 10} \right) + \left( {5x – 2} \right)\left( {x – 10} \right)}}{{\left( {x – 10} \right)\left( {x + 10} \right)}}\\
  .\dfrac{{\left( {x – 10} \right)\left( {x + 10} \right)}}{{{x^2} + 4}}\\
   = \dfrac{{5{x^2} + 50x + 2x + 20 + 5{x^2} – 50x – 2x + 20}}{1}\\
  .\dfrac{1}{{{x^2} + 4}}\\
   = \dfrac{{10{x^2} + 40}}{{{x^2} + 4}}\\
   = \dfrac{{10.\left( {{x^2} + 4} \right)}}{{{x^2} + 4}}\\
   = 10\\
  c)P = 10\,khi\,x = 20040\left( {tm} \right)
  \end{array}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới