cho các biểu thức A=3/^7-2+^(^7-3)^2 B=(^X/^X-1-^X/X-^X):^X+1/X-1 a)rút gọn các biểu thức A,B b)tìm các giá trị của x để B&l

cho các biểu thức A=3/^7-2+^(^7-3)^2
B=(^X/^X-1-^X/X-^X):^X+1/X-1
a)rút gọn các biểu thức A,B b)tìm các giá trị của x để B<AViết một bình luận

Câu hỏi mới