Cho các số thực `a`, `b`, `c` thỏa mãn `a^{2} + b^{2} + c^{2} = 2020`. Tính giá trị biểu thức sau: `\bb \text{A} = (a + b)^{2

Cho các số thực `a`, `b`, `c` thỏa mãn `a^{2} + b^{2} + c^{2} = 2020`. Tính giá trị biểu thức sau:
`\bb \text{A} = (a + b)^{2} + (b + c)^{2} + (c + a)^{2} – (a + b + c)^{2}`

1 bình luận về “Cho các số thực `a`, `b`, `c` thỏa mãn `a^{2} + b^{2} + c^{2} = 2020`. Tính giá trị biểu thức sau: `\bb \text{A} = (a + b)^{2”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới