Cho các số thực a,b,c thỏa mãn `a+b+c=2024` và ` 1/a + 1/b + 1/c = 1/2024 ` Tính GTBT : `E = 1/(a^2023) + 1/(b^2023) + 1/(c^

Cho các số thực a,b,c thỏa mãn `a+b+c=2024` và ` 1/a + 1/b + 1/c = 1/2024 `
Tính GTBT :
`E = 1/(a^2023) + 1/(b^2023) + 1/(c^2023)`Viết một bình luận

Câu hỏi mới