Cho đường thẳng (d): y=mx-2m+3. Điểm I(a;b) là điểm mà đường thẳng (d) luôn đi qua với mọi giá trị của m. Khi đó $a^{2}$ + $b

Cho đường thẳng (d): y=mx-2m+3. Điểm I(a;b) là điểm mà đường thẳng (d) luôn đi qua với mọi giá trị của m. Khi đó $a^{2}$ + $b^{2}$ =Viết một bình luận

Câu hỏi mới