Cho đường tròn ( O ; R ) đường kính AB . Gọi MM’ là đường kính khác của đường tròn. Kẻ tiếp tuyến xAy với đường tròn. Hạ MH v

Cho đường tròn ( O ; R ) đường kính AB . Gọi MM’ là đường kính khác của đường tròn. Kẻ tiếp tuyến xAy với đường tròn. Hạ MH vuông góc với xy , cắt đường tròn tại K
a) Tứ giác ABMK là hình gì ? vì sao ?
b) Chứng minh tam giác HAM đồng dạng với tam giác BMM’Viết một bình luận

Câu hỏi mới