Cho hai đường thẳng: `y = (k – 3)x – 3k + 3` `\color{purple}{\bb{(d_{1})}}` và `y = (2k + 1)x + k + 5` `\color{violet}{\bb{(d

Cho hai đường thẳng: `y = (k – 3)x – 3k + 3` `\color{purple}{\bb{(d_{1})}}` và `y = (2k + 1)x + k + 5` `\color{violet}{\bb{(d_{2})}“\color{teal}{\bb \text{.}}` Tìm các giá trị của `k` để`\color{green}{\bb \text{:}}`
`\color{red}{\bb \text{a)}}` `\color{purple}{\bb{(d_{1})}}` và `\color{violet}{\bb{(d_{2})}` cắt nhau`\color{green}{\bb \text{.}}`
`\color{red}{\bb \text{b)}}` `\color{purple}{\bb{(d_{1})}}` và `\color{violet}{\bb{(d_{2})}` cắt nhau tại một điểm trên trục tung`\color{green}{\bb \text{.}}`Viết một bình luận

Câu hỏi mới