Cho hàm số bậc nhất y = ( 3 – 2m )x + m – 1 a) Tìm m để đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = x – 2 tại một điểm trên trục hoàn

Cho hàm số bậc nhất y = ( 3 – 2m )x + m – 1
a) Tìm m để đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = x – 2 tại một điểm trên trục hoành
b) Chứng minh đồ thị hàm số y = ( 3 – 2m )x + m – 1 luôn đi qua một điểm cố định

1 bình luận về “Cho hàm số bậc nhất y = ( 3 – 2m )x + m – 1 a) Tìm m để đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = x – 2 tại một điểm trên trục hoàn”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Hs là hàm bậc nhất <=>3-2m\ne0
  <=>-2m\ne-3
  <=>m\ne3/2
  a, Hs cắt đt y=x-2 tại 1 điểm nằm trên trục hoành
  <=> $\begin{cases} a \ne a’\\\dfrac{a}{a’} = \dfrac{b}{b’} \end{cases}$
  <=> $\begin{cases} 3-2m \ne 1\\3-2m = -\dfrac{m-1}{2} \end{cases}$
  <=> $\begin{cases} m \ne 1 \\ m =\dfrac{5}{3}(tm)  \end{cases}$
  Vậy m=5/3 là giá trị cần tìm
  b, Gọi A(x_0;y_0) là điểm cố định mà đths luôn đi qua với mọi m
  Ta có: (3-2m).x_0+m-1 = y_0
  <=> 3x_0 – 2mx_0 +m-1-y_0=0
  <=> m(1 – 2x_0) + 3x_0 – 1 – y_0=0
  <=> $\begin{cases} 1-2x_0=0\\3x_0-1-y_0=0\end{cases}$
  <=> $\begin{cases} x_0 = \dfrac{1}{2}\\y_0 = \dfrac{1}{2}\end{cases}$
  Vậy A(1/2;1/2) là điểm cố định mà đths luôn đi qua với mọi m

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới