Cho hệ $\left \{ {{4x+my=-m+10} \atop {mx+y=4}} \right.$ Tìm $\text{m}$ để hệ có nghiệm duy nhất $\text{($x_{0}$;$y_{0}$)}$

Cho hệ $\left \{ {{4x+my=-m+10} \atop {mx+y=4}} \right.$
Tìm $\text{m}$ để hệ có nghiệm duy nhất $\text{($x_{0}$;$y_{0}$)}$ thoả mãn biết $\left \{ {{x_{0}>0} \atop {y_{0}>0}} \right.$

1 bình luận về “Cho hệ $\left \{ {{4x+my=-m+10} \atop {mx+y=4}} \right.$ Tìm $\text{m}$ để hệ có nghiệm duy nhất $\text{($x_{0}$;$y_{0}$)}$”

 1. {(4x+my=-m+10),(mx+y=4):}
  <=>{(4x+m(4-mx)=-m+10),(y=4-mx):}
  <=>{(4x+4m-m^(2)x=-m+10),(y=4-mx):}
  <=>{((4-m^2)x=-m+10-4m),(y=4-mx):}            
  <=>{(x=(-4m+10)/(4-m^2)),(y=4-mx):} 
  <=>{(x=(-4m+10)/(4-m^2)),(y=(-8m^2-10m+16)/(4-m^2)):}      
  Để hệ phương trình có nghiệm duy nhất:
  m\ne+-2
  Khi {(x_(0)>0),(y_(0)>0):}
  <=>{((-4m+10)/(4-m^2)>0),((-8m^2-10m+16)/(4-m^2)>0):}
  <=>{(-4m+10>0),(-8m^2-10m+16>0):}
  <=>{(m<5/2),((-5-3\sqrt(17))/(8)<m<(-5+3\sqrt(17))/(8)):}
  Vậy..
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới