Cho hệ phương trình: `{((a-1)x+y=a),(x+(a-1)y=2):}` có nghiệm duy nhất là (x; y) (a là tham số). a) Tìm hệ thức liên hệ giữa

Cho hệ phương trình: `{((a-1)x+y=a),(x+(a-1)y=2):}`
có nghiệm duy nhất là (x; y) (a là tham số).
a) Tìm hệ thức liên hệ giữa x và y không phụ thuộc vào a.
b) Tìm các giá trị của a thoả mãn `6x^2 -17y =7`Viết một bình luận

Câu hỏi mới