cho hệ phương trình {mx+2y=m+1 a) giải hệ phương trình với m=1 b) giải và phản biện hệ pt

cho hệ phương trình {mx+2y=m+1 a) giải hệ phương trình với m=1 b) giải và phản biện hệ pt
2x+my =2m-1Viết một bình luận

Câu hỏi mới