Cho hệ pt: `mx-y=2` `(2)` `3x+my=5` Tìm gtri của `m` để `2` đường thẳng trong hpt `(2)` cắt nhau tại `1` đ

Cho hệ pt:
`mx-y=2` `(2)`
`3x+my=5`
Tìm gtri của `m` để `2` đường thẳng trong hpt `(2)` cắt nhau tại `1` điểm thuộc góc phần tư thứ tư trong mặt phẳng tọa độ `Oxy`Viết một bình luận

Câu hỏi mới