Cho hình nón cụt có bán kính 2 đáy là 8cm và 20cm. Đường sinh = 36cm. Tính chiều cao, diện tích đáy 1, diện tích đáy 2, diện

Cho hình nón cụt có bán kính 2 đáy là 8cm và 20cm. Đường sinh = 36cm. Tính chiều cao, diện tích đáy 1, diện tích đáy 2, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích

1 bình luận về “Cho hình nón cụt có bán kính 2 đáy là 8cm và 20cm. Đường sinh = 36cm. Tính chiều cao, diện tích đáy 1, diện tích đáy 2, diện”

 1. Ta có: 
  – Bán kính đáy 1: r1 = 8cm
  – Bán kính đáy 2: r2 = 20cm
  – Đường sinh: l = 36cm

  **Bước 1: Tính chiều cao h**

  Áp dụng định lý Py-ta-go trong tam giác vuông, ta có:
  h^2 = l^2 – (r2 – r1)^2
            = 36^2 – (20 – 8)^2
            = 1196
  h = sqrt(1196)
      = 34,6cm

  Vậy chiều cao h của hình nón là 34,6cm

  **Bước 2: Tính diện tích đáy 1**

  Sử dụng công thức diện tích đáy hình tròn:
  S1 = π.r1^2
      = π.8^2
      = 201,1 cm^2

  Vậy diện tích đáy 1 của hình nón là 201,1 cm^2

  **Bước 3: Tính diện tích đáy 2**

  Sử dụng công thức diện tích đáy hình tròn:
  S2 = π.r2^2
      = π.20^2
      = 1256,6 cm^2

  Vậy diện tích đáy 2 của hình nón là 1256,6 cm^2

  **Bước 4: Tính diện tích xung quanh**

  Sử dụng công thức diện tích xung quanh hình nón:
  Sxq = π.(r1+r2).l
         = π.(8+20).36
         = 2160,4 cm^2

  Vậy diện tích xung quanh của hình nón là 2160,4 cm^2

  **Bước 5: Tính diện tích toàn phần**

  Sử dụng công thức diện tích toàn phần của hình nón:
  Stp = Sxq + S1 + S2
         = 2160,4 + 201,1 + 1256,6
         = 3618,1 cm^2

  Vậy diện tích toàn phần của hình nón là 3618,1 cm^2

  **Bước 6: Tính thể tích**

  Sử dụng công thức thể tích của hình nón:
  V = 1/3.π.r1^2.h
     = 1/3.π.8^2.34,6
     = 735,9 cm^3

  Vậy thể tích của hình nón là 735,9 cm^3

  Tổng kết: 
  – Chiều cao h của hình nón là 34,6cm
  – Diện tích đáy 1 là 201,1 cm^2
  – Diện tích đáy 2 là 1256,6 cm^2
  – Diện tích xung quanh là 2160,4 cm^2
  – Diện tích toàn phần là 3618,1 cm^2
  – Thể tích của hình nón là 735,9 cm^3

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới