cho hpt: x+2y=m+3 2x-3y=m tìm m để pt có nghiệm (x,y) thoả mãn x+y = 3

cho hpt:
x+2y=m+3
2x-3y=m
tìm m để pt có nghiệm (x,y) thoả mãn x+y = 3Viết một bình luận

Câu hỏi mới