Cho (P): y= – 1/4 x^2 (D): y= 1/2x – 2 a) Vẽ (P), (D) b) Tìm tọa độ giao điểm (P), (D) GIÚP MÌNH VỚI Ạ!!

Cho (P): y= – 1/4 x^2 (D): y= 1/2x – 2
a) Vẽ (P), (D)
b) Tìm tọa độ giao điểm (P), (D)
GIÚP MÌNH VỚI Ạ!!
Viết một bình luận