Cho (p) : y= – $x^{2}$ (d) : y = -2x + 3 Tìm mối tương giao giữa (p) và (d)

Cho (p) : y= – $x^{2}$
(d) : y = -2x + 3
Tìm mối tương giao giữa (p) và (d)Viết một bình luận

Câu hỏi mới