Cho phương trình `(1)` `x^2 + 4x + m + 1 = 0` Tìm giá trị `m` để phương trình có hai nghiệm phân biệt `x_1; x_2` thỏa mãn `2x

Cho phương trình `(1)` `x^2 + 4x + m + 1 = 0`
Tìm giá trị `m` để phương trình có hai nghiệm phân biệt `x_1; x_2` thỏa mãn `2x_1 – 3x_2 = 5`.

2 bình luận về “Cho phương trình `(1)` `x^2 + 4x + m + 1 = 0` Tìm giá trị `m` để phương trình có hai nghiệm phân biệt `x_1; x_2` thỏa mãn `2x”

 1. Giải đáp:
  m = 66/25
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có: \Delta’ = 2^2-(m+1)
  = 4-m-1 = -m+3
  Để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1; x_2 thì:
  \Delta’ > 0
  <=> -m+3 > 0
  <=> -m > -3
  <=> m < 3
  Theo định lý Vi-ét ta có:
  x_1+x_2 = -4 => x_1 = -4-x_2
  x_1x_2 = m+1 (1)
  Theo bài ra ta có:
  2x_1-3x_2 = 5
  <=> 2(-4-x_2)-3x_2 = 5
  <=> -8-2x_2-3x_2 = 5
  <=> -5x_2 = 13
  <=> x_2 = -13/5
  Ta có: x_1 = -4-(-13/5)
  <=> x_1 = -7/5
  Thay x_1 = -7/5; x_2 = -13/5 vào (1) ta có:
  (-7/5). (-13/5) = m+1
  <=> m+1 = 91/25
  <=> m = 66/25 ( Thỏa mãn )
  Vậy m = 66/25 là giá trị cần tìm
   

  Trả lời
 2. $\Delta=b^{2}-4ac$ = (4)^{2} – 4.1.(m+1) = 16 – 4m – 4 = -4m + 12
  $\text{Phương trình có 2 nghiệm phân biệt khi $\Delta$ > 0}$
              -4m + 12 > 0
  <=>  -4m > -12
  <=> m < 3
  $\text{Vậy với m < -3 thì phương trình có 2 nghiệm phân biệt $x_{1}$ , $x_{2}$}$
  $\text{Theo hệ thức Vi-ét ta có : }$
  $\begin{cases} x_{1}.x_{2} = \dfrac{c}{a}= \dfrac{m+1}{1} = m+1ㅤ(2) \\ x_{1}+x_{2} = \dfrac{-b}{a}= \dfrac{-4}{1}= -4 ㅤ (3) \end{cases}$
  $\text{Theo bài ra ta có }$ 
  $2x_{1}-3x_{2}=5$ ㅤ(4)
  $\text{Từ (3) và (4) ta có hệ phương trình }$
  $\begin{cases}x_{1}+x_{2} =-4\\2x_{1}-3x_{2}=5\end{cases}$
  <=> $\begin{cases}2x_{1}+2x_{2} =-8\\2x_{1}-3x_{2}=5\end{cases}$
  <=> $\begin{cases} 5x_{2} =-13\\2x_{1}-3x_{2}=5\end{cases}$
  <=> $\begin{cases} x_{2} =\dfrac{-13}{5}\\2x_{1}-3(\dfrac{-13}{5})=5\end{cases}$ <=>$\begin{cases} x_{2} =\dfrac{-13}{5}\\2x_{1}+\dfrac{39}{5}=5\end{cases}$
  <=>$\begin{cases} x_{2} =\dfrac{-13}{5}\\2x_{1}=5-\dfrac{39}{5}\end{cases}$
  <=>$\begin{cases} x_{2} =\dfrac{-13}{5}\\2x_{1}=\dfrac{25}{5}-\dfrac{39}{5}\end{cases}$ <=>$\begin{cases} x_{2} =\dfrac{-13}{5}\\2x_{1}=-\dfrac{14}{5}\end{cases}$
  <=>$\begin{cases} x_{2} =\dfrac{-13}{5}\\x_{1}=-\dfrac{14}{5}:2\end{cases}$
  <=>$\begin{cases} x_{2} =\dfrac{-13}{5}\\x_{1}=-\dfrac{14}{5}.\dfrac{1}{2}\end{cases}$ <=>$\begin{cases} x_{2} =\dfrac{-13}{5}\\x_{1}=-\dfrac{14}{10}\end{cases}$
  <=>$\begin{cases} x_{2} =\dfrac{-13}{5}\\x_{1}=-\dfrac{7}{5}\end{cases}$ (5)
  $\text{Thay (5) vào (2) ta được }$
  $x_{1}.x_{2}$ =m+1
  <=>(-7/5).(-13/5)=m+1
  <=> ((-7).(-13))/((5).(5))= m+1
  <=> 91/25 =m+1
  <=> -m=1-91/25
  <=> = -m= 25/25 -/25
  <=> -m=-66/25
  <=> m=66/25 = 2,64 ( THỎA MÃN ĐIÊU KIỆN CỦA BÀI )
  $\text{Vậy với m < 3 thì m = $\dfrac{66}{25}$ thỏa mãn đề bài }$

  Trả lời

Viết một bình luận