Cho phương trình $x^{2}$ $+$ $(2$ $-$ $3m)x$ $+$ $m^2$ $=$ $0$ Tìm giá trị của m để phương trình có các nghiệm $x_{1}$, $x_{2

Cho phương trình $x^{2}$ $+$ $(2$ $-$ $3m)x$ $+$ $m^2$ $=$ $0$
Tìm giá trị của m để phương trình có các nghiệm $x_{1}$, $x_{2}$ thỏa mãn $x_{1}$ $+$ $x_{2}$ $=$ $x_{1}x_{2}$.

2 bình luận về “Cho phương trình $x^{2}$ $+$ $(2$ $-$ $3m)x$ $+$ $m^2$ $=$ $0$ Tìm giá trị của m để phương trình có các nghiệm $x_{1}$, $x_{2”

 1. $\\$ x^2+(2-3m)x+m^2=0
  $\\$ Có a=1;b=2-3m;c=m^2
  $\\$ Ta có: Δ=b^2-4ac
  $\\$ =(2-3m)^2-4.1.m^2
  $\\$ =9m^2-12m+4-4m^2
  $\\$ =5m^2-12m+4
  $\\$ =5m^2-2m-10m+4
  $\\$ =m.(5m-2)-2.(5m-2)
  $\\$ =(5m-2).(m-2)
  $\\$ Để phương trình có nghiệm.
  $\\$ <=>Δ>=0
  $\\$ <=>(5m-2).(m-2)>=0
  $\\$ <=>\(\left[ \begin{array}{l}x≥2\\x≤\dfrac{2}{5}\end{array} \right.\) 
  $\\$ Theo Vi-ét ta có: {(x_1+x_2=3m-2),(x_1.x_2=m^2):}
  $\\$ Ta có: x_1+x_2=x_1.x_2
  $\\$ <=>3m-2=m^2
  $\\$ <=>m^2-3m+2=0
  $\\$ <=>m^2-m-2m+2=0
  $\\$ <=>m.(m-1)-2.(m-1)=0
  $\\$ <=>(m-1).(m-2)=0
  $\\$ <=>\(\left[ \begin{array}{l}m=1(loại)\\m=2(TM)\end{array} \right.\) 
  $\\$ Vậy m=2 là giá trị phải tìm.

  Trả lời
 2. x^2+(2-3m)x+m^2=0
  Xét Delta=(2-3m)^2-4.m^2
                 =4-12m+9m^2-4m^2
                 =5m^2-12m+4
  Để phương trình có hai nghiệm phân biệt <=>Delta>=0
  <=>5m^2-12m+4>=0
  <=>m<=2/5 và 2<=m
  Theo vi-et: {(x_1+x_2=3m-2),(x_1x_2=m^2):}
  Theo bài ra ta có:
  x_1+x_2=x_1x_2
  <=>3m-2=m^2
  <=>m^2-3m+2=0
  Xét a+b+c=1-3+2=0
  => Phương trình có hai nghiệm phân biệt:
  m_1=1(loại)
  m_2=2(tm)
  Vậy với m=2 thì pt có các nghiệm x_1;x_2 thỏa mãn: x_1=x_2=x_1x_2
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới