Cho Phương trình `x^2-2(m+1)x+2m=0` Tìm hệ thức liên hệ giữa `x_1` và `x_2` không phụ thuộc vào `m`

Cho Phương trình `x^2-2(m+1)x+2m=0`
Tìm hệ thức liên hệ giữa `x_1` và `x_2` không phụ thuộc vào `m`Viết một bình luận

Câu hỏi mới